Neuropsykiatriska Funktionsnedsättningar (NPF)

Funktionsskillnader

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar/funktionsskillnader (NPF) har sin grund i biologiska faktorer. En neuropsykiatrisk funktionsskillnad innebär att hjärnan hos en individ inom vissa områden fungerar annorlunda jämfört med majoritetens. Denna funktionsskillnad är medfödd och kommer att bestå resten av livet. En annorlunda funkton i hjärnan innebär naturligtvis ett annorlunda beteende.

Paraplybegreppet autismspektrum som innefattar en rad olika diagnoser med liknande syndrom är ett tydligt exempel på  diagnoser av neuropsykiatriska funktionsskillnader. Till dessa diagnoser brukar man räkna ADHD, ADD, Autismspektrum och Tourettes syndrom. Det är neuropsykiatrin som diagnostiserar dessa tillstånd. Men efter diagnostiseringen och speciellt under ungdoms- och vuxenlivet placeras vissa av dessa personer i olika verksamheter som särskolor, särskilda servicehem, gruppbostäder eller dagliga verksamheter. Gemensamt för dessa individer är olika former av kognitiva skillnader som gör att man får svårigheter med minnet, planering, tidsuppfattning osv. Därför behöver personer med kognitiva funktionsskillnader ett anpassat pedagogiskt arbetssätt för att de ska kunna klara sig i aktiviteter i sitt dagliga liv.

Det finns en hel del metoder, strategier och olika hjälpmedel för personal som arbetar inom habilitering. Men förståelse av olika funktionsskillnader och kunskap om dessa är en grundförutsättning för att förstå och använda kognitiva  hjälpmedel och stödja individer utifrån deras behov. Olika psykologiska inriktningar har haft en stor roll för uppkomsten och utvecklingen av dessa metoder och hjälpmedel. Likaledes har olika inlärningsperspektiv och sociologiska eller filosofiska tanketraditioner spelat en viktig roll inom området.

Kunskap om olika typer av funktionsskillnader bidrar till en bättre förståelse av olika psykologiska eller pedagogiska inriktningar och metoder kring neuropsykiatriska funktionsskillnader.  Men marknadskrafterna och maktens struktur har skapat en djungel av teorier och metoder som objektiviserar  och stigmatiserar dessa samhällsgrupper.

Pedagogiskt Arbete driver en kamp för ett helhetsperspektiv för  att alla människor utifrån sina förutsättningar ska vara delaktiga i det samhälleliga livet på mänskliga och jämlika grunder. Vi är övertygade om att det gör också de flesta arbetande människor inom denna bransch. Det gäller bara att hitta strategier för att förenas och sätta upp gemensamma mål för skapandet av en bättre värld för alla.

This entry was posted in Konfliktperspektiv, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *