Autism

Autism är en medfött funktionsskillnad i hjärnans struktur, vilket gör att hjärnan tar emot informationen från  olika sinnesintryck på ett annat sätt och bearbetar informationen annorlunda. Denna annorlunda biologiska funktion medför en annan förståelse och därmed ett avvikande beteende.

Autism är alltså inte en sjukdom som kan botas genom en medicinsk behandling, utan det handlar om en annorlunda kongnition samt en ständig stress och otrygghet på grund av de krav som miljön ställer på personer med autism.  Med andra ord blir denna funktionsskillnad ett handikapp eller ett funktionshinder först när miljön inte är anpassad för individen. Precis som en person med ett synfel bara är handikappad utan sina glasögon så är en person med autism bara handikappad när miljön man befinner sig i inte är anpassad på önskvärt sätt.

Tidigare trodde man att autism var ett sjukdomstillstånd som gick att bota genom normalisering.  Än idag lever denna syn kvar på vissa ställen. En person med autism har en del olika svårigheter. Det mest generella man kan säga om autism är att man har svårt för att förstå att andra människor tänker och känner på ett annat sätt än vad man själv gör. Det är svårt att leva sig in i andra människors tankar, känslor och behov. Hjärnan hos en person med autism har svårt att sortera och bearbeta information, en person med autism har inget ”filter” utan tar in alla intryck. När man inte kan sålla bland alla intryck som man dagligen matas med i samhället så blir det kaos för individen. Kaoset leder till ett beteende som inte passar in på våra normer, det kan yttra sig genom att personen blir utåtagerande eller självdestruktiv. Man förstår alltså inte omgivningen och man utrycker sin oro genom ett avvikande beteende. Utifrån detta perspektiv är det destruktiva beteendet ett sätt att förmedla oron och ett sätt att kommunicera med omgivningen.

Personer med autism har begränsad förmåga till socialt samspel. Samspel innebär att man har en förståelse för gemensamma normer, att man förstår sociala koder och osynliga regler. En person med autism saknar den här förståelsen och det brukar visa sig tidigt i livet, det är ofta den avsaknaden som man först lägger märke till hos en person som man misstänker har autism.

En annan av de kriterier som är grunden för diagnosen autism är ett tydligt begränsat intresse. Begränsade intressen hos en person med autism är ett sätt att försöka förstå sin omgivning, har man svårt att bearbeta information i hjärnan kan det vara skönt att fokusera på detaljer som är greppbara för individen. Många personer med autism har väldigt stereotypa beteenden och intressen, t.ex. snurra på ett hjul till en leksaksbil om och om igen eller ösa med sand eller vatten på ett speciellt sätt. Personer med autism som har en hög begåvningsnivå kan ofta intressera sig för specifika saker som tidtabeller, födelsedagar osv. Det är också vanligt med repetitiva beteenden, t. ex. handviftning. Dessa svårigheter i begränsade intressen och begränsad förståelse för socialt samspel kan vara mycket varierande beroende på typen av autism hos en individ.

Den grundläggande svårigheten hos en person med autism är dock kommunikations-svårigheter. När vi kommunicerar med andra använder vi oss mest av det talade språket men också av kroppsspråk. I vårat dagliga tal använder vi oss ofta av uttryck som inte ska tolkas bokstavligt, t. ex. ”idag hoppar vi över fikat”, ”släng dig i väggen”, ”kan du ge mig ett handtag”, ”slå tärningen” osv. För att en person med autism ska slippa att missuppfatta sin omgivning är det viktigt att använda ett språk som hen förstår. Tala konkret som ”ta på dig jackan”, ”sätt dig ner”, ”hämta väskan” osv. Man har också en brist på fantasi, svårt att föreställa sig det som någon pratar om. Även högfungerande personer med autism har de här svårigheterna i varierande grad.

De ovan nämnda begränsningar gör att en person med autism inte klarar sig i sitt dagliga liv utan professionellt stöd. Men ett sådant stöd förutsätter en förståelse av funktionsskillnaderna samt fungerande arbetsmetoder som ger möjlighet för andra typer av kommunikation och strukturering av miljön.

Texten är en del av ett seminarium på GR 2008

Ett anpassat pedagogiskt arbetssätt med personer med autism

This entry was posted in Metodhandledning, Pedagogiskt Arbetssätt. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *