Om titelbyte till stöd-assistent och stöd-pedagog

 

iraj 9mars

 

Av: Iraj Yekerusta

 

 

 

Nya titlar och utbildningskrav

GR dokument väljer två nya benämningar som kommer att bli gällande för vissa yrkesroller inom Funktionshinderverksamheter. Kriterier och utbildningskrav på dessa nya titlar har också redan bestämts. Det blir troligen upp till varje kommun att avgöra på vilket sätt och i vilka yrkesområde detta beslut skall verkställas.  De nya titlarna heter Stödassistent och stödpedagog. Och utbildningskrav på dessa är olika.

För titeln stödassistent krävs, enligt GR :s dokument, ett avslutat gymnasieprogram med yrkesexamen inom ”Barn och fritidsprogrammet med inriktning socialt arbete och pedagogiskt arbete” och ”Vård- och omsorgprogrammet med specialisering inom programfördjupningen ” funktionsnedsättningen”.

För titeln ”Stödpedagog” ställer GR: s dokument utbildningar på högskolenivå eller Yrkeshögskolenivå, dvs. den tidigare kvalificerade yrkesutbildningen (KY-utbildning).  Dokumentet beskriver utbildningskrav på titeln stödpedagog så här:

Utbildningen skall ha tydligt inriktning mot funktionshinderområdet i hela sin omfattning. Som exempel nämns:

”• Pedagogisk vägledare vid funktionshinder (Yh Gbg 300 yh-poäng)

• Omsorgsassistent, specialkompetens inom funktionsnedsättningar (Yh Växjö 200 yh-poäng)

• Aktiveringspedagog inom LSS – grav kognitiv funktionsnedsättning (Yh i Mölndal 400 yh-poäng)

• LSS-handledare med spetskompetens i pedagogiskt förhållningssätt (Yh i Lund 200 yh-poäng)

• Boendepedagog (Yh i Göteborg, Bräcke 200 Yh-poäng)

Högskolestudier motsvarande 60 högskolepoäng kan vara delar av en yrkesutbildning (t.ex. socionomprogrammet) eller enstaka kurser, men alla 60 poängen måste ha en direkt koppling till verksamhetsområdet. Som exempel på kurser kan nämnas:

Handikappvetenskap (30 p)

Handikappvetenskap med inriktning mot autismspektrum I och II (30 + 30 p)”    Från GR:s dokument om titlar och kompetens hos baspersonal GR

Det är chefen som avgör om du har kompetens och kunsnkap

Enligt GR:s dokument kommer den närmaste chefen att gå igenom de examensbevis som anställda kan visa och bedöma om utbildningen. Oklarheter kall, skriver man, lyftas till nästa nivå och vid behov till respektive personalavdelning.  I dokumentet står att  ” arbetsgivaren ansvarar för att personalen får den kompletterande utbildning som krävs för arbetet med stöd till personer med Funktionsnedsättning”. (GR:s dokument om titlar s.5).

I dokumentet står tydligt att arbetsgivaren i samarbete med facklinga representanter verkställer detta bslut och en anpassning av lönenivån sker senare och Patille kommun nmns som exempel:

”Innan byte av titlar sker skall sedvanlig samverkan ske med fackliga företrädare. Närmaste chef ska tillsammans med personalavdelningen i kommunen BAS-löneplacera de två nya titlarna. En preliminär BAS-värdering har gjorts i Partille kommun där stödassistent ligger i box D och stödpedagog i box E. Varje kommun avgör i den lokala samverkan om ny lön skall följa med titelbytet eller om eventuella justeringar sker i kommande löneöversyn.”    ( GR dokument)

De ovan beskrivna regelverk och rutiner inte existerar i Partille Kommun. Chef som har blivit ansvarig för validering har inte någon högskole utbildning och inte känner olika akademiska discipliner och ämnesområden. Dessvärre har denna chef fått lämna sin arbetsplats på grund av inblandning i långvariga missförhållanden och korrupt beteende.  Detta visar bara projekt som titelbyte är en del av omorganiseringen på arbetsplatsen, där syftar man till att skapa olika hierarkier och splittra olika arbetskollektiv. Vi som skriver denna text har varit insatt i sådana process i början och har kämpat för att förbättra arbetsmiljon. Vi ingår i de arbetskollektiven som genom sina långvariga protester har tvingat Partille kommun att flytta på vår tidigare chef som idag fått rollen som ansvar för validering.  En del av personal vägrade att söka validering när de hörde chefens namn. Då de trodde att denna chef har slutat. Men sedan visade sig att chefen har fått högre position och nya ansvar, bland annat ansvar för validering av personalens kompetens och kunskap.

Partille kommun som exempel

Att ställa utbildningskrav på olika yrkesroller förutsätter mins två kvaliteter: Den första är den akademiska kvaliteten och den andra är dokumenterat studie om olika yrkesroller och kvalifikationer hos varje yrkesgrupp. Att definiera utbildningar i samband med yrkesroller kräver en hög tvärvetenskaplig kompetens och kännedom om olika ämnesdiscipliner, upplägget av olika utbildningsprogram, kurser osv. Vilket verkar finnas hos vissa institutioner inom universitetsvärlden.   Likaledes är förståelsen av arbetsuppgifter i samband med en yrkesroll kopplade till verksamheter och yrkesutövarna.

Att Partille Kommun driver detta som en del av tidigare konfliktprocesser och använder titelbyte som ett verktyg för att trycka ner erfarna personal är en tydlig bevis på en korrupt organisation. Så hur processen av titelbyte fungerar och hur självutnämnda chefer i en korrupt organisation tar ansvar att validera personalens kunskap och kompetens är en fråga för undersökning och utredning. Det visar bara GR beslut om validering ger arbetsgivaren fria händer att använda det för att trycka undan pågående konflikter på arbetsplatser genom att splittra personalgrupper.

Hur Göteborgs regionskommuner har kommit fram att titlarna stödassistent och stödpedagog passar bra för vissa yrkesroller är oklart.  Och vad händer med exempelvis 20 år erfarenhet kring arbete med autism förblir i GR:s dokument osagt.  Det märkliga är att i vissa av de ovan nämnda utbildningarna finns inte ens en ytlig kurs och utbildningsmoment om autism.

En uppdelning av personalgrupper som bygger på suddiga och ytliga tolkningar av olika utbildningar och yrkesroller riskerar att skapa långvariga konfliktprocesser inom personal och mellan personal och arbetsledningen. Denna kan i sin tur medföra en arbetsmiljö, där de utsatta individer blir mer drabbade av syliga och osynliga konfliktprocesser mellan vilka, vars arbete är maktutövande över de försvarslösa

This entry was posted in Insändare, debatt, Konfliktperspektiv. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *