En psykodynamisk utgångspunkt

Iraj Yekerusta

Reflektioner kring boken

”Behandlarens terapeutiska rum”

av Lilja Cajvert

 Lilja Cajvert har med hjälp av sina anteckningar i handledningsprocessen utvecklat en personlig handledningsmodell, och det är denna modell som denna bok handlar om.

Handledning är för Cajvert den handleddes, i boken kallad behandlarens, kreativa rum där handledaren uppmuntrar till kreativitet.  Handledaren bör lyssna utan att fördöma eller ifrågasätta. Cajverts intention som handledare är att behandlaren ska bli medveten om hur hennes föreställningar om klient och hennes egen historia kan påverka mötet med, och relationen till, klienten. Handledarens viktigaste uppgift är, menar Cajvert, att hjälpa behandlaren att tydliggöra sina föreställningar oavsett inom vilket verksamhetsområde behandlaren befinner sig.  Cajvert vill belysa behandlarens inre värld samt hjälpa behandlaren att frigöra och uppmärksamma sin inre värld. Med behandlarens inre värld menar hon: kunskap, erfarenhet, känslor, upplevelser, historia och erfarenhet och allt som påverkar mötet med klienten.

Den psykodynamiska synen har en central roll i Cajverts teoretiska perspektiv, vilket är grunden för Cajverts sätt att ha fokus på individens omedvetna inre processer som aktiveras i den mänskliga relationen. Cajvert menar att hon kompletterar sin teoretiska helhet med systemteorin, då ser hon individen i sitt sociala sammanhang. Hon börjar sin handledning med föreläsningar om en del psykodynamiska begrepp som projektiva processer. Bakgrunden till detta är det som hon upplevt i sina handledningsprocesser:

Under många år var behandlaren ofta undrande inför en del av de frågor jag ställde. Många var oroliga och trodde att mitt syfte var att analysera deras personlighet. De blev misstänksamma och svarade inte utifrån sina känslor, erfarenheter och upplevelser utan försökte gissa sig till vad jag ville veta.  Det tolkade mina frågor och svarade sedan utifrån sina tolkningar och föreställningar. Detta försvårade vår kommunikation och förhindrade öppenhet. När jag efterhand förklarade mitt syfte med frågorna och försökte anknyta till teoretiska begrepp lyckades detta sällan. Den behandlaren som var i fokus kunde inte ta emot mina teoretiska förklaringar utan kände sig missförstådd och missnöjd med handledningen. …. Dessa situationer ledde fram till att jag bestämde mig för att inleda mina handledningsuppdrag med att föreläsa om begrepp såsom projektion, projektiv identifikation, resonans, motöverföring och parallellprocesser”.

Cajverts sätt att handleda skiljer sig från den vanliga klassiska handledningen som ofta börjar med den praktiska och upplevda problematiken. Det senare stämmer överens med mina egna erfarenheter under den tid jag jobbat som metodutvecklare inom olika verksamheter. Trots att jag gick in i arbetsprocessen som ”expert” har jag alltid utgått från gruppens förutsättningar.  Att lyssna på gruppen och förstå dem har varit nyckel för att få dem att förstå mig.

Utifrån denna erfarenhet känner jag mig inte bekväm med Cajverts handledningsmodell. Cajvert går in i grupper med ett verktyg för personlighetsbedömningar och för att ”belysa andras inre värld”. Detta väcker naturligtvis motstånd. För att bemästra motståndet börjar hon sin resa genom att ta de andra med sig in till  sin egen teoretiska/akademiska värld och beskriva de begrepp som rättfärdigar hennes handledningsmodell.

Den existerande kunskapen hos en arbetsgrupp kan inte vara en rimlig utgångspunkt för Cajvert.  Men faktum är att det är skillnad mellan den handledning som bygger på den existerande kunskapen och den handledning som förutsätter en förståelse av expertens speciella begreppsapparat. Den första handledningsmodellen bygger på tron att gruppen har värdefull kunskap och erfarenhet som måste synliggöras och lyftas upp och den andra bygger på handledarens tolkningar av människors inre värld och känsloprocesser som ska belysas via handledningen i Cajverts terapeutiska rum.

This entry was posted in Handledning, Lärande perspektiv, Metodhandledning, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *